TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Statut rady a jednací řád

Školská rada Základní školy Žižkov, Kutná Hora, Kremnická 98


Statut školské rady


Poslání

Školská rada je nezávislým orgánem umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada usiluje o vytvoření optimálních podmínek pro úspěšnou výchovu a vzdělávání žáků.

Základní ustanovení

1. Školská rada vystupuje jako samostatný subjekt ve vztazích ke zřizovateli, škole, k orgánům státní správy i k orgánům státního dozoru podle Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
2. Sídlem školské rady je Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98.

Odpovědnost a kompetence

1. Školská rada schvaluje:
• výroční zprávu o činnosti školy
• školní řád
• pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole

2. Školská rada dále
• se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
• se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
• projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
• projednává inspekční zprávy České školní inspekce
• podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

3. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy.


Orgány, struktura a jednání

Způsob, jakým školská rada pracuje a naplňuje tak svou působnost, je popsán v dokumentu Jednací řád školské rady, který byl schválený dne 12.12.2005.


Komunikace

1. Školská rada usiluje prostřednictvím členů volených z řad zákonných zástupců o pravidelnou komunikaci s rodiči cestou schránky umístěné ve škole a dále elektronickou formou. Účelem této komunikace je

• vzájemná výměna podnětů vedoucích ke zdokonalení vzdělávacího procesu
• předcházení konfliktním nebo krizovým situacím v rámci školy

2. Školská rada přenáší požadavky předkládané zákonnými zástupci nezletilých žáků na ředitele školy, zřizovatele, orgány státní správy i orgány státního dozoru a dohlíží na jejich vyřizování.

Majetek

Školská rada nevytváří žádné fondy a nedisponuje žádným majetkem.


Závěrečná ustanovení

Školská rada může být zrušena jejím zřizovatelem
• na základě písemné žádosti nadpoloviční většiny zákonných zástupců nezletilých žáků formou petice
• v případě její nečinnosti delší než jeden rok


Tento statut nabývá účinnosti dnem 12.12.2005.


Mgr. Bc. Marián Šlesingr, DiS.
předseda školské rady
Jednací řád školské rady


Čl. 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona).

Čl. 2

Školská rada se schází dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se stanovují s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.

Čl. 3

Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy a zřizovatele školy.

Čl. 4

Schůze školské rady svolává předseda, popřípadě místopředseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové a ředitel v rozsahu, který vymezuje zákon.

Čl. 5

Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy školy, návrhu rozpočtu školy, zprávy o hospodaření školy a při prvním projednávání návrhu na odvolání ředitele školy. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení školské rady podepisuje předseda a další člen školské rady.

Čl. 7

Schválená usnesení školské rady vyhotovuje písemně a o jednáních školské rady pořizuje záznam J.Nedvědová, určená se souhlasem školské rady. Odpovídá rovněž za zveřejňování těchto záznamů na webových stránkách školy.

Čl. 8

Školská rada informuje zákonné zástupce, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti průběžně na webových stránkách školy.

Čl. 9

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.


Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 12.12.2005.


V Kutné Hoře dne 12.12.2005


Mgr. Bc. Marián Šlesingr, DiS. 
předseda školské rady

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání