TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zapojení do projektů

OPVK - Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva 57

Od září 2015 do prosince 2015 čerpáme finanční prostředky ve výši 212 481 Kč z výzvy č.57 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tyto prostředky jsou určeny na rozvoj technického vzdělávání formou vytváření žákovských výrobků. V rámci výzvy se uskuteční dva projektové dny pro vybranou skupinu žáků, část prostředků bude věnována na rozvoj profesních dovedností vyučujícího a budou dovybaveny dílny.

OPVK - Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva 56

V rámci tohoto operačního programu, do kterého jsme se přihlásili, obdrží škola od MŠMT dotaci ve výši 831 000 Kč. Dotace bude využita na realizaci čtenářských dílen ve vybraných ročnících, na jazykový kurz v zahraničí pro vyučující a na zahraniční jazykově vzdělávací pobyt v Anglii pro žáky. Všechny naplánované aktivity proběhnou v období od září do prosince 2015.
Objevy čekají na tebe

Objevy čekají na tebe

Od září 2013 jsme byli zapojeni do projektu Objevy čekají na tebe. Účast v tomto projektu nám poskytla možnost založit přírodovědný klub zaměřený na zkoumání neživé přírody. Žáci přihlášení do klubu se pod vedením pana učitele Škarky zajímali o následující témata: paleontologie, podzemní vody, nerostné suroviny, horniny, ochrana životního prostředí atd. Důraz byl kladen na poznání místního regionu (terénní cvičení a exkurze). Projekt byl velmi zajímavý. Byl ukončen v červnu 2014.
Nejsme na to sami

Nejsme na to sami

Další projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu, do něhož jsme se zapojili, má název Nejsme na to sami. Jeho realizátorem je společnost Elio, o.s. Cílem je zlepšení rovných příležitostí žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků. Pro vybrané tři třídy bude připraveno pět setkání - interaktivních seminářů s psychologem a pedagogem, rovněž vybraní pedagogové projdou akreditovaným kurzem. Cílem společných seminářů dětí s odborníky je rozvoj sociálních a komunikačních kompetencí a kompetencí k řešení problémů, podpora sebedůvěry u jednotlivců a zlepšení vztahů mezi dětmi. Projekt proběhne v období září - leden 2013.

Memorandum o vzájemné spolupráci

V rámci podpory přírodovědných a technických oborů jsme uzavřeli memorandum o vzájemné spolupráci se Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm řemesel Kutná Hora. Spolupráce již probíhá - prostory střední školy využíváme na exkurze, během projektových dnů apod., nyní byla stvrzena ještě i písemnou formou. Na následujícím odkazu se můžete seznámit s textem memoranda.
Knížka pro prvňáčka

Knížka pro prvňáčka

Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského přípravil pro tento školní rok - 2010/2011 - projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, do kterého se zapojily všechny tři naše první třídy.

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století.

V příloze jsou zveřejněny podrobnosti k projektu Co nebylo v učebnici. Projekt je hrazen z programu OP VVV a je zaměřený na rozvoj informační gramotnosti žáků. Naše škola je zde jako zapojená organizace a spolupracuje s Městskou knihovnou v Kutné Hoře. Projekt je realizován v období 1. 5. 2018 – 30. 4. 2021.

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Od září 2013 jsme účastníci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost a jeho realizátorem je Středočeský kraj. Do realizace, která je naplánovaná do června 2015, je zapojeno 22 středních škol - ty si ke spolupráci přibraly školy základní, aby došlo k propojení vzdělávání. Pro nás je touto spolupracující školou SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. Společnými silami by se nám mělo podařit u žáků zvýšit zájem o přírodní vědy a technické vzdělávání. Spolupráce nabízí využití odborných učeben například při projektových dnech, směřuje do oblasti volného času dětí - účast v zájmovém útvaru, možnost víkendových výjezdů zaměřených na zkoumání přírody.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání