TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projekt EU Peníze školám

Od září 2011 čerpá škola finanční podporu z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, celková výše podpory je 2 806 820 Kč. Prostředky budou využity především na podporu individualizace výuky (podpora čtenářské gramotnosti - skupinové vyučování ve 2. ročníku, individualizace v hodinách angličtiny 6.-8. ročníku a dělené hodiny českého jazyka a matematiky v 9. ročníku) a na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (tvorba digitálních učebních materiálů). Lze je dále využít na nákup některých učebnic, hardwaru a softwaru, další vzdělávání pedagogického sboru apod. Zatím největší položky, které jsme z těchto prostředků čerpali, představovalo pořízení nového serveru, výměna počítačů v jedné počítačové učebně a nákup MS Office 2010.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání